کسب و کارrss

ثبت انحلال اتحادیه شرکت های تعاونی
توضیحاتاتحادیه تعاونی نهادی متشکل از شرکت های تعاونی عضو با موضوع فعالیت واحد به منظور تحقق اهداف مندرج در قوانین و مقررات تعاو